Core Management Team

Shashikant B. Shah

Chairman

Deven Shah

Partner

Hemen Shah

Partner

Ketan Shah

Partner

Deepa Shah

Director

Rohit Shah

Director

Dhanshree Shah

Director

Kinjal Shah

Director

Dhwani Shah

Director

Marketing Team

Mr. Sanjeev Kumar Jha

Vice President

scrolltop